Nyheter

Lugi Gymnastik Årsmöte

  • 29 jan 2018

Välkommen på LUGI Gymnastiks årsmöte

 Torsdag den 15 februari kl 18.30, kansliet Åkergränden 7, 226 60 Lund.

 Anmälan görs till Lugigymnastik@gmail.com senast 11 feb.

 Dagordning:

1. Frågan om mötets behöriga utlysande;

2. Fastställande av dagordning;
3. Val av mötesordförande;

4. Val av mötes sekreterare;

5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare;

6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret;

7. Revisorerna berättelse för det gångna verksamhetsåret;

8. Fastställande av balans- och resultaträkning;

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret;
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter;

11. Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret;

12. Val av föreningens kassör för det kommande verksamhetsåret;

13. Val av föreningens övriga styrelseledamöter och suppleanter för det

kommande verksamhetsåret;
14. Val av två revisorer för det kommande verksamhetsåret;

15. Val av revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret;

16. Fastställande av medlemsavgifter;

17. Val av ordförande och två ledamöter att utgöra föreningens valberedning

under det kommande verksamhetsåret.

18. Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor;

19. Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst trettio dagar före mötet.

20. Övriga ärenden, varom beslut ej kan fattas.

Varmt välkomna önskar styrelse, och anställda i LUGI Gymnastik.

Vårterminen 2018 - bra att veta!

  • 9 jan 2018
Träningen hos Lugi Gymnastik startar vecka 3, om inte ledaren har meddelat annan tid. Alla som har fått en plats i våra nybörjargrupper meddelas per mail före start.