Nyheter

Kallelse till årsmöte Lugi Gymnastik

  • 21 jan 2020

Välkomna till LUGI Gymnastiks årsmöte!
Tisdagen den 25 februari, 2020 med början kl 18.30 på föreningens kansli:

Åkergränden 7, 226 60 Lund
Föranmälan krävs till lugigymnastik@gmail.com, med ämne "Årsmöte".

 

Stående dagordning årsmöte:

1. Frågan om mötets behöriga utlysande;

2. Fastställande av dagordning;

3. Val av mötesordförande;

4. Val av mötessekreterare;

5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare;

6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret;

7. Revisorerna berättelse för det gångna verksamhetsåret;

8. Fastställande av balans- och resultaträkning;

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret;

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter;

11. Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret;

12. Val av föreningens kassör för det kommande verksamhetsåret;

13. Val av föreningens övriga styrelseledamöter och suppleanter för det kommande verksamhetsåret;

14. Val av två revisorer för det kommande verksamhetsåret;

15. Val av revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret;

16. Fastställande av medlemsavgifter;

17. Val av ordförande och två ledamöter att utgöra föreningens valberedning under det kommande verksamhetsåret.

18. Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor;

19. Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst trettio dagar före mötet.

20. Övriga ärenden, varom beslut ej kan fattas.

 

Emma Gliveson är sammankallande i valberedningen, det finns några som avsagt sig vidare styrelsearbete, det går bra att kontakta Emma, emma.gliveson@gmail.com, om du själv är intresserad eller har något förslag på ny ledamot.